ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัติความเป็นมาชาวไท-ยวนจังหวัดราชบุรี article

                 ก่อนปีพุทธศักราช ๒๓๔๗ คนไทยเชื้อสายไท-ยวน คนเมืองที่เคยมีความรุ่งเรืองในชื่อ "โยนกเชียงแสนนคร" มีบ้านเรือนอยู่ในเมืองเชียงแสน (ปัจจุบัน คือ อำเภอเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงราย) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๔๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าฯ ให้กองทัพเมืองหลวง น่าน ลำปาง เชียงใหม่และเวียงจันทร์ ขับไล่พม่าออกไปจากเมืองเชียงแสนและทำลายเมืองเชียงแสนทิ้ง พร้อมกันนั้นได้โปรดเกล้าฯ ให้เคลื่อนย้ายชาวเชียงแสนทั้งหมดโดยแบ่งให้กองทัพ ทั้งห้านำไปไว้ ณ เมืองดังกล่าว ในส่วนที่ติดตามกองทัพหลวงลงมากรุงเทพฯ ขณะที่ผ่านลุ่มแม่น้ำป่าสัก (บริเวณอำเภอเสาไห้)จังหวัดสระบุรี ก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั้นส่วนหนึ่ง

                พี่น้องไท-ยวน ส่วนหนึ่งขอตั้งบ้านเรือนทำกินอยู่ ณ ที่นั้น ส่วนที่เหลือเดินทางมาพำนักชั่วคราวที่กรุงเทพฯ ระยะหนึ่ง บริเวณบางขุนพรหมจากนั้นได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เคลื่อนย้ายมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ราชบุรี บ้านไร่ นที ริมฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง ออกไปจากตัวเมือราชบุรีทางทิศตะวันออกเป็นแห่งแรก ในการตั้งบ้านเรือนของชาวเมืองเชียงแสน ต่อมาครัวเรือนมากขึ้น จึงขยายไปตั้งบ้านเรือนหาแหล่งทำกินอีกหลายพื้นที่

ในจังหวัดราชบุรี เช่น คูบัว ดอนตะโก ห้วยไผ่ ดอนแร่ หินกอง ห้วยปลาดุก หนองโพ บางกะโด หนองปลาหมอ รางบัว นาขุนแสน ทุ่งหลวง หนองนกกระเรียน ที่นครปฐม เช่น บ้านทัพหลวง กาญจนบุรี เช่น บ้านรางสาลี่ บ้านแปดหลัง ไทรโยค พุมุด พุเตย ฯลฯ

                มีประชากรเชื้อสายไท-ยวน  ในจังหวัดราชบุรีประมาณ ๘๐,๐๐๐ กว่าคน ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมบางอย่างของคนไท-ยวน ใน   จังหวัดราชบุรีที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนจากอดีตถึงปัจจุบันยังไดมีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งก็รุ่งเรือง บางทีก็เสื่อมถอย ตามกระแสการบริโภควัฒนธรรมต่างชาติที่เชี่ยวกราก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ภูมิปัญญาทอผ้าจกก็ได้รับการอนุรักษ์หวงแหนไว้ให้ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน

          เมื่อไท-ยวน จากเมือง เชียงแสนมาตั้งถิ่นฐานที่ ตำบลคูบัว ประมาณ ๒๐๐ ปี ลวงมาแลว (๒๕๔๗) ยา ยายของพวกเราก็ไดนำภูมิปัญญาการทอผาจก ที่มีอยูในสายเลือด มา ทอใชนุงหมเป็นเอกลักษณของชาวไท-ยวนเมืองเชียงแสน ตอมาประมาณ ๖๐  กวาปีลวงมาแลว ลูกหลานไท-ยวนหันไปใชาทอจากโรงงาน จึงทำใหการทอผาจกลดนอยลงเกือบสูญหายไป จากครัวเรือนจนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๗ ดวยความสำนึก ที่ตอการเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพชนของตน ใหเป็นที่ประจักษแกสาธารณชนทั่วไป ลูกหลานไท-ยวน ในราชบุรีจึงได้ฟื้นฟู  ศิลปะผาจกใหเป็นเอกลักษณของทองถิ่นสืบตอไป

 
ประวัติความเป็นมา

จิปาถะภัณฑ์ article
สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน จำกัด articledot
มุมจัดแสดง
dot
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletรายการวิทยุพบประชาชน
bulletสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ราชบุรี
bulletสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ราชบุรี
bulletสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานสรรพกรจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
dot
สาระประโยชน์
dot
bulletเว็บจังหวัดราชบุรี
dot
ข่าวสาร
dot
bulletอสมท.
bulletสำนักข่าว INN
bulletBEC NEWS
bulletIPTV
bulletสำนักข่าว NOL
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletข่าวสด
bulletคมชัดลึก
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
dot
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
dot
bulletแผ่นที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
dot
การเดินทาง
dot
bulletที่พัก/โรงแรม
bulletของฝาก
bulletโครงการเมืองสะอาดราชบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletร้านอาหาร
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี
dot
bulletสินค้า OTOP 5 ดาว
bulletสินค้า OTOP 4 ดาว
bulletสินค้า OTOP 3 ดาว
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว,สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน จำกัด 101 หมู่ 6 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 0-3271-7165