ReadyPlanet.com
dot dot
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี article

แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา  ศิลปะและ วัฒนธรรม


พระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหาร
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

พระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหาร
          ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี  ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดหน้าพระธาตุ 
 เป็นพระปรางค์เก่าแก่ที่สร้างด้วยอิฐฉาบปูนจำลองแบบมาจากนครวัด สันนิษฐาน กันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจในแหลมสุวรรณภูมิ  ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่  ๖ บริเวณฐานระเบียงมีทางเดินได้รอบลานพระปรางค์ มีเจดีย์ซุ้มทั้ง สี่ด้าน  ที่วิหารคต มีพระพุทธรูปศิลาจำแลง  สมัยทวารวดีสมัยลพบุรีและอยุธยา
ประดิษฐานอยู่โดยรอบ  ส่วนกำแพงวัดสร้างด้วยศิลาแลง  ทับหลังกำแพงเป็น
ศิลาทรายแดง สลักภาพพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ  เรียงรายตลอดแนวกำแพง  สันนิษฐานว่าเดิมน่าจะเป็นศาสนสถานของขอม     เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง
พุทธศาสนาได้เผยแผ่มายังสุวรรณภูมิ  สถานที่แห่งนี้จึงถูกดัดแปลงมาเป็นวัด
ในพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน


ถ้ำฤาษีเขางู
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

ถ้ำฤาษีเขางู
          เป็นสถานที่ทีมีโบราณวัตถุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองราชบุรี คือ พระพุทธรูปใหญ่  มีควมสูง ๒.๕๐ เมตร สลักบนฝาผนังเป็นรูปนูนต่ำ 
ประทับนั่งห้อยพระบาทพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา  พระหัตถ์ขวาแสดง
ปางวิตรรกะหรือปางแสดงธรรมเทศนา มีพุทธลักษณะเดียวกันกับพระ
พุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่ถ้ำอชันตาในประเทศอินเดีย  พระพุทธรูปศิลา
จำหลักนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า "พระพุทธฉายาถ้ำฤาษีเขางู"ที่ผนังถ้ำด้าน ซ้ายยังมีพระพุทธรูปยืน ปางเสด็จลงจาก ดาวดึงส์จำหลักบนศิลา สร้างใน 
สมัยทวารวดีเช่นกัน


ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
          เป็นหลักเมืองที่ตั้งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์  ภายหลังจากพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ได้ทรงย้ายเมืองไปตั้งทางฝั่งตะวันออกของ
งแม่น้ำแม่กลอง  พิธีฝังหลักเมืองนั้นมีการสมโภช ๓ วัน ๓ คืน  ตั้งแต่วันอังคาร
แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู จุลศักราช ๑๑๗๙ ตรงกับ พ.ศ.๒๓๖๐ จนถึง
พฤหัสบดี แรม ๑๕ ค่ำ เวลา ๗ นาฬิกา หลักเมืองราชบุรีนี้เป็นที่นับถือกันว่า
ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก มีประชาชนไปกราบไหว้บูชากันอยู่เสมอมีเครื่องสักการะ
ไว้บริการที่บริเวณศาลพร้อมสรรพ และทางจังหวัดได้จัดให้มีงานนมัสการ
ประจำทุกปี โดยมีกรมการทหารช่างและจังหวัดทหารบกเป็นผู้ดูแล
และได้บูรณะซ่อมแซมให้คงสภาพถาวรอยู่จนถึงปัจจุบันนี้


อุทยานหินเขางู
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

อุทยานหินเขางู
          ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดราชบุรี  โดยอยู่ห่าง
จากศาลากลางจังหวัดราชบุรีประมาณ ๖ กิโลเมตร และห่างจากเมือง โบราณคูบัว
ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ในเขตตำบลเกาะพลับพลา  อุทยานหินเขางู แต่เดิมเป็น
ภูเขาหินสลับซับซ้อนแอบแฝงด้วยบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม ในละแวกนี้
ปิดตัวลงทางจังหวัดได้รับ ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว


กระดูกมนุษย์โบราณ
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

กระดูกมนุษย์โบราณ
          เป็นซากโครงกระดูก และมีเครื่องประดับของใช้ที่ฝังรวมไว้กับโครงกระดูก 
ได้แก่ลูกปัด หม้อไหดินเผา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ทางสำนักโบราณคดีได้ขึ้น
ทะเบียนซึ่งตั้งอยู่หลัง อบต. คุ้งกระถิน   ที่บ้านโคกพริก  ตำบลคุ้งกระถิน
อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี


เมืองโบราณคูบัว
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

เมืองโบราณคูบัว
          ตั้งอยู่ที่ตำบลคูบัว  อำเภอเมืองราชบุรี  ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปทาง
ทิศใต้ประมาณ ๕ กม.  จากร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏให้เห็น  สันนิษฐานได้ว่าน่า
จะเป็นฐานของวิหาร  เนื่องจากมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีคูน้ำคันดินล้อม
รอบมีพระมหาวิหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ณ กลางเมืองเช่นเดียวกับเมืองโบราณ
ศรีเทพและละโว้ในยุคสมัยเดียวกัน  และมีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณชั้นบนทาง
ด้านทิศตะวันออก ฐานประดับด้วยซุ้มและเสาอิงที่แต่เดิมเคยมีรูปพระโพธิสัตว์
ทำด้วยปูนปั้นประดับตกแต่งเพราะว่าปัจจุบันยังมีรูปพระโพธิสัตว์ทำด้วยปูนปั้น
ประดับตกแต่งที่มีลักษณะและสัดส่วนที่เข้ากันได้กับซุ้มและเสาอิงบางส่วนเก็บ
รักษาไว้ที่วัดโขลงสุวรรณคีรี  ตำบลคูบัว  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี


เจดีย์หัก
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

เจดีย์หัก
           เป็นเจดีย์ทรงสูงแปดเหลี่ยม ข้างในกลวง มีลักษณะแบบอโยธยา หรือ
อู่ทอง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ เจดีย์ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ศิลป์ กรมศิลปากร ได้บูรณะซ่อมแซมใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
ตั้งอยู่ที่ตำบลเจดีย์หัก  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี


เขาแก่นจันทน์
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

เขาแก่นจันทน์
          ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒ กม. บริเวณเชิงเขา
เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช  รัชกาลที่  ๑  ชาวราชบุรีได้พร้อมใจกันสร้างในโอกาสฉลองกรุงรัตน
โกสินทร์ ๒๐๐ ปี มีถนนขึ้นถึงยอดเขา  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตราย
ชัยวัฒน์จตุรทิศ  เป็น ๑ ใน ๔ องค์ของพระสี่มุมเมืองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างขึ้นแล้วนำไปประดิษฐาน
ณ  เมืองรอบพระนครได้แก่จังหวัดราชบุรี  ลำปาง  สระบุรี  และพัทลุง


หลวงพ่อแก่นจันทน์
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

หลวงพ่อแก่นจันทน์
          ประดิษฐาน ณ วัดช่องลม  ถนนวรเดช  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี  ชาวเมืองราชบุรีถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองและมักเรียกว่า  "หลวงพ่อแก่นจันทน์"  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  มีผู้คนไปกราบนมัสการ
ขอน้ำมนต์กันมิได้ขาด หลวงพ่อ แก่นจันทน์เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร  
ตั้งแต่พระเศียรลงมาถึงพระอังสา สร้างด้วยโลหะทองสำริด  ช่วงล่าง
สร้างด้วยไม้แก่นจันทน์  สูง ๒.๒๖ เมตร  ตามตำนานเล่าว่าหลวงพ่อ
แก่นจันทน์เป็นพระพุทธรูปที่ลอยมาตามลำน้ำแม่กลอง  และชาวเมือง
ราชบุรีได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้  ณ  วัดช่องลม     


ถ้ำเขาบิน
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

ถ้ำเขาบิน
          อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร  ตามเส้นทางสาย
ราชบุรี-จอมบึง   แยกซ้ายจากถนนใหญ่เข้าไปอีก  ประมาณ  ๒  กม.  
เป็นถ้ำโถงใหญ่  พื้นที่ภายในถ้ำกว้างประมาณ  ๕  ไร่  แบ่งเป็น  ๘  ห้อง  มีเส้นทางเดินชมได้เป็นวงรอบประมาณ    ๘๐๐  เมตร  ภายในถ้ำเต็มไปด้วยม่านหินงอกหินย้อยที่สวยงามและมีบ่อน้ำแร่ลึก
ประมาณ  ๑  เมตร  ที่ไม่เคยเหือดแห้ง  ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์


ศูนย์สืบทอดศิลปผ้าจก
 อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

ศูนย์สืบทอดศิลปผ้าจก
          ตั้งอยู่ที่ตำบลคูบัว  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  เป็นศูนย์
ที่จัดแสดงผ้าซิ่นจก  และผ้าจกประเภทอื่น ๆ  เช่น  ผ้าขาวม้าจก  ผ้าเช็ด
หน้าจก  ผ้าคลุมศีรษะจก  ผ้าจกทุกประเภทมีลวดลายละเอียด  มีความ
ปราณีต  แนบเนียบอ่อนช้อย  มีความหมายในตัวเอง   ความปราณีตของ
ลวดลายในผ้าจกสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้มีอารมณ์อันเยือกเย็นสุขุม
ละเอียดอ่อน  มีกฎเกณฑ์ของชีวิต  การจัดตั้งศูนย์สืบทอดศิลปผ้าจก  เพื่อ
ถ่ายทอดศิลปะการทอผ้าจกในเชิงศิลปะวัฒนธรรมให้แก่ลูกหลานของ
ชาวล้านนาและสามารถจำหน่วยผ้าจกให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
ผู้ประสงค์ที่จะมีผ้าจกไว้เป็นสมบัติของตน


เจดีย์วัดอรัญญิกาวาส
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี
 

เจดีย์วัดอรัญญิกาวาส

          จากถนนเขางู  เลี้ยวขวาตรงไปพบสี่แยกถนนเพชรเกษม  ตรงขึ้นไปอีก
ประมาณ๓  กม.  จะเห็นองค์ปรางค์วัดอรัญญิกาวาส  มีเจดีย์  ๔  องค์  แบบ
บัวผันสร้างไว้  ๔  มุมรอบพระปรางค์  สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๑๐๓๐  เสร็จในปี  พ.ศ.  ๑๐๓๕ และมีพระนอนองค์ใหญ่ลักษณะเป็นหินทรายแดง  
ยาว  ๑๕  วา  และได้มีการสร้างใหม่ต่อเติมให้ยาวถึง  ๓๐  วา  ในปัจจุบัน


พระนอนวัดอรัญญาวาส
อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี
 


พระนอนวัดอรัญญิกาวาส

          พระนอนองค์ใหญ่ลักษณะเป็นหินทรายแดง ยาว 15 วา และได้มีการ
สร้างใหม่ต่อเติมให้ยาวถึง 30 วาในปัจจุบัน งประดิษฐานอยู่ใน
วัดอรัญญิกาวาส   ตำบลเจดีย์หัก
    อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีค้างคาวร้อยล้าน
อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

ค้างคาวร้อยล้าน
          ตั้งอยู่หมู่  ๒  ตำบลเตาปูน  อำเภอโพธาราม  มีถ้ำที่เกิดจากหินปูนสูง
จากพื้นราวประมาณ  ๓๐  เมตร  ปากถ้ำกว้างประมาณ  ๒  เมตร  มีลักษณะ
คล้ายห้องโถงขนาดใหญ่กว้าง  ๖๐  เมตร  ลึกประมาณ  ๖๐  เมตร  มีเนื้อที่
ประมาณ  ๗๗  ไร่ ลึกลงไปจนถึงใจกลางถ้ำพบรอยพระพุทธบาทและ
พระพุทธรูปเก่าแก่นับร้อยองค์ได้ถูกบรรจงจัดวางไว้ภายในถ้ำ  รายล้อม
พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่  ซึ่งเป็นองค์พระประธาน  จึงเรียกชื่อ
ถ้ำนี้ว่า  "ถ้ำพระ"  สิ่งสำคัญคือมีค้างคาวตัวเล็ก ๆ  เข้าไปอยู่อาศัยจำนวน
นับร้อยล้านตัว  ในเวลาพลบค่ำประมาณ  ๑๘.๐๐  น.  ของทุกวันจะ
เห็นภาพค้างคาวนับล้าน ๆ  ตัว  บินออกจากถ้ำเป็นริ้วขบวนนานนับชั่วโมง 
 เป็นภาพสวยงามและแปลกตา  จวบจนฟ้าสางฝูงค้างคาวจึงบินกลับเข้าถ้ำ


หนังใหญ่วัดขนอน
อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

หนังใหญ่วัดขนอน

          ตั้งอยู่ตำบลสร้อยฟ้า  อำเภอโพธาราม   เป็นวัดที่มีการจัดแสดงหนังใหญ่
่และมีพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ของโบราณ  โดยในวันเสาร์-อาทิตย์  จะมีการแสดง
หนังใหญ่ให้นักท่องเที่ยวชมเวลา  ๑๑.๐๐  น.


จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม
อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม

          ตั้งอยู่ตำบลคลองตาคต  อำเภอโพธาราม   วัดคงคารามเป็นวัดมอญ  
ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ละเอียดอ่อนสวยงาม  ถ่ายทอดตาม
ต้นแบบที่มีชีวิตจริงและภาพพุทธประวัติตอนต่าง ๆ  เขียนขึ้นในสมัย
รัตนโกสินทร์  โดยช่างฝีมือคนไทยเชื้อสายมอญ   มีอายุกว่า  ๑๐๐  ปี


ถ้ำจอมพล
อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ถ้ำจอมพล
          อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร  ตามเส้นทางสายราชบุรี-จอมบึง
อยู่ใกล้กับสถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  ลักษณะของถ้ำอยู่บนเขาสูงประมาณ
๑๐  เมตร  ภายในลึกประมาณ  ๒๕๐  เมตร  มีบันไดขึ้นลงสะดวก  ปากถ้ำ
กว้างประมาณ ๑.๕ เมตร  สูงประมาณ  ๒  เมตร  มีหินงอก  หินย้อยสวยงาม
มาก  อากาศภายในถ้ำไม่อับชื้นเนื่องจากมีปล่องธรรมชาติขนาดใหญ่  แสงแดดส่องเข้าถึงพื้นถ้ำ  บริเวณหน้าถ้ำที่มีเนื้อที่  ๓๘  ไร่  สภาพเป็นป่า
ธรรมชาติ  มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  กรมป่าไม้ได้จัดเป็นสวนรุกชาต
ิเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน


สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง
อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง
             ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ  ๒๕  กิโลเมตร  ตามเส้นทาง
สายราชบุรี-จอมบึง  ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาประทับช้างในเขตอำเภอเมือง
ราชบุรี  และอำเภอจอมบึงพื้นที่ประมาณ  ๑,๒๖๗  ไร่  มีต้นไม้  พรรณไม
้ต่าง ๆ  ตามเรื่องราวในวรรคดีไทย  สภาพทั่วไปเป็นป่าไม้ร่มรื่นปลูกเป็น
สัดส่วนและตกแต่งไว้อย่างสวยงาม  มีสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ  และเป็นแหล่ง
เพาะเลี้ยงแพร่พันธุ์สัตว์ป่าต่าง ๆ  โดยเฉพาะเสือโคร่ง  เหมาะสำหรับ
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ


ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
          ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๔๖  กม. ก่อนถึงตัวอำเภอดำเนิน
สะดวกประมาณ  ๑  กม.  ตลาดน้ำแห่งนี้มีมานานกว่า  ๑๐๐  ปี  เป็น
วัฒนธรรมของชาวบ้านที่ค้าขายกันทางน้ำ  โดยใช้เรือพายเล็ก ๆ  เป็นพาหนะ
ติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าตั้งแต่เช้ามืดจนใกล้เที่ยงวัน  ช่วงที่ตลาดน้ำคึกคัก
อยู่ในระหว่าง  เวลา  ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.ตลาดน้ำแห่งนี้เป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพราะได้ซ่อนเร้นไว้ด้วยความ
สวยงามและเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง  ปัจจุบันตลาดน้ำแห่งนี้
ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย


โป่งยุบ
อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี

โป่งยุบ
          เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีความแปลกไปจากลักษณะของ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ  ซึ่งหาชมไม่ได้มากนัก "โป่งยุบ"  ที่อำเภอ
สวนผึ้งคือสภาพของแผ่นดินซึ่งเกิดจากการยุบตัวลงไป  มีอาณาบริเวณถึง 
๑๐ ไร่  และการยุบตัวดังกล่าวยังคงปรากฏให้เห็นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ในบริเวณ
ซึ่งเป็นทุ่งหญ้า  สลับกับป่าละเมาะ  มีผู้ขนานนามสถานที่ซึ่งดูงดงามแปลกตา
นี้ว่า "แคนยอน"  โดยลักษณะทั่วไปแล้วคล้ายกับ"แพะเมืองผี" ที่จังหวัดแพร่ 
 เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า   โป่งยุบนี้อยู่ในตำบลท่าเคย   อำเภอสวนผึ้ง  
บนเส้นทางจอมบึง-สวนผึ้ง  ก่อนถึงอำเภอสวนผึ้งประมาณ ๕ กม.
มีทางแยกอยู่ทางซ้ายมือเป็นทางลูกรังเข้าไปประมาณ  ๕  กม.


สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี

สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
          เป็นสวนป่าเนื้อที่ประมาณ  ๓,๐๐๐ ไร่  ที่รวมพรรณไม้เพื่อถวายเป็น
ของขวัญ  แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในวโรกาสที่ทรง
พระชนมายุครบ ๕ รอบ  เมื่อปี ๒๕๓๕  ตามพระราชเสาวนีย์ ที่จะทรงเห็น
พื้นที่ที่รวบรวมพรรณไม้ป่า  ของไทยที่ขึ้นในท้องถิ่นต่าง ๆ ไว้ในแหล่ง
ดียวกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหามาได้  เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ป่าอีกทั้งเป็นแหล่งขยายพันธุ์เพื่อมิให้
ไม้ไทยต้องสูญพันธุ์  ตั้งอยู่เชิงเทือกเขาตะนาวศรี  เขตตำบลตะนาวศรี
อำเภอสวนผึ้ง  ริมเส้นทางสายสวนผึ้ง-บ.ห้วยม่วง  ด้วยระยะทาง ๒๕ กม. จากที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง  นอกจากนั้นในบริเวณสวนป่าแห่งนี้ยังมีแก่งหิน
ในแม่น้ำภาชีที่ไหลผ่านบริเวณนี้  มีกระแสน้ำไหลปะทะโขดหินต่าง ๆ มากมายก่อให้เกิดภาพที่งามและแปลกตาอย่างยิ่ง


ธารน้ำร้อน บ่อคลึง
อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี

ธารน้ำร้อน บ่อคลึง
          ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสวนผึ้ง  เลยที่ว่าการอำเภอสวนผึ้งไปประมาณ  
๑๕ กม.เป็นธารน้ำร้อนที่ไหลออกจากซอกหินเชิงเขาตะนาวศรี  มีความร้อน
ประมาณ ๕๐-๕๗ องศาเซลเซียส  ไหลสงสู่สระใหญ่ขนาด ๕ ๑๐๐  เมตร 
แวดล้อมด้วยธรรมชาติ  ทิวทัศน์สวยงามห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณ 
๗๕ กม. กรมทรัพยากรธรณีเคยนำน้ำไปวิเคราะห์แร่  ปรากฏว่าไม่มี
แร่ธาตุที่ทำอันตรายต่อผิวหนัง ชาวบ้านนิยมใช้อาบแช่ร่างกาย  เชื่อกันว่า
จะทำให้ผิวพรรณผุดผ่อง  การคมนาคมสะดวก รถยนต์สามารถเข้าถึง
บริเวณธารน้ำร้อนได้อย่างสะดวก  ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเข้าจัดตั้งเป็น
รีสอร์ทเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเข้าพักผ่อนและอาบน้ำร้อน นับเป็น
ธารน้ำร้อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯมากที่สุด


สระโกสินารายณ์
อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี
 

สระโกสินารายณ์
          เป็นสรโบราณมีเนื้อที่กว้างขวางถึง ๕๐ ไร่  ครั้งหนึ่งเป็นที่เลื่องลือ
กันว่า  น้ำในสระนี้ศักดิ์สิทธิ์นัก  สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นานนัปการ  ผู้คนจากทั่วสารทิศจึงพากันมาตักน้ำอาบและดื่มกิน ในทางโบราณคดี สระโกสินารายณ์เป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณ กรมศิลปากรเคยสำรวจพบ คันดินแนวกำแพงเหลือ ๓ ด้าน  แต่ละด้านยาวเกือบ ๑ กิโลเมตร ภายในเมือง
มีการขุดสระไว้หลายสระ  ชาวบ้านเรียกชื่อต่าง ๆ กัน บางสระมีลำรางเล็ก ๆ
ขุดไขน้ำจากแม่น้ำแม่กลองเข้ามาส่วนสระโกสินารายณ์นี้  แม้ตั้งอยู่นอก
เมืองแต่ก็ชิดกับกำแพงเมือง สระโกสินารายณ์ในปัจจุบันเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของชาวอำเภอบ้านโป่ง  เพราะมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น
เรียงรายอยู่สองฟากถนนรอบสระ  อยู่ในเขตตำบลท่าผา   อำเภอบ้านโป่ง  หลังโรงงานกระ

 
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

เมืองโบราณคูบัว article
เทศกาลงานประเพณี articledot
มุมจัดแสดง
dot
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletรายการวิทยุพบประชาชน
bulletสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ราชบุรี
bulletสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ราชบุรี
bulletสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานสรรพกรจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
bulletสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
dot
สาระประโยชน์
dot
bulletเว็บจังหวัดราชบุรี
dot
ข่าวสาร
dot
bulletอสมท.
bulletสำนักข่าว INN
bulletBEC NEWS
bulletIPTV
bulletสำนักข่าว NOL
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletข่าวสด
bulletคมชัดลึก
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
dot
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
dot
bulletแผ่นที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
dot
การเดินทาง
dot
bulletที่พัก/โรงแรม
bulletของฝาก
bulletโครงการเมืองสะอาดราชบุรี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletร้านอาหาร
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี
dot
bulletสินค้า OTOP 5 ดาว
bulletสินค้า OTOP 4 ดาว
bulletสินค้า OTOP 3 ดาว
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว,สหกรณ์การเกษตรไท-ยวน จำกัด 101 หมู่ 6 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 0-3271-7165